Pseudo arts keuring spermaslikkers

pseudo arts keuring spermaslikkers

Deze verzameling is geclusterd op basis van medische kenmerken zoals ICDdiagnose, Wbmv-indicatie of andere zogenaamde pre-MDC criteria. Elke dbc-zorgproductgroep heeft een eigen beslisboom.

Een zescijferige code van de dbc-zorgproductgroep, waar een dbc-zorgproduct tot behoort. De verzameling van gegevens die nodig is om de geleverde zorg af te leiden uit de grouper. De diagnose die de geleverde zorg over de te declareren periode het subtraject het beste typeert. De typerende diagnose kan per subtraject verschillen.

Een diagnose-behandelcombinatie dbc is een declarabele prestatie, die het resultaat is van een deel van het totale zorgtraject van de diagnose die de zorgaanbieder stelt tot en met de eventuele behandeling die hieruit volgt. Een niet-limitatieve opsomming van diagnosen waarvoor geen parallelle dbc-zorgproducten mogen worden gedeclareerd.

Een patiënt is een eigen patiënt van de zorgverlener, indien deze patiënt zich met een zorgvraag tot de betreffende zorgverlener heeft gewend én die zorgverlener verantwoordelijk is voor het afhandelen van die zorgvraag, al dan niet met andere mede behandelende zorgaanbieders.

Zorgverlener tot wie de patiënt zich met een zorgvraag heeft gewend en die verantwoordelijk is voor het afhandelen van die zorgvraag, al dan niet met andere mede behandelende zorgaanbieders.

Een applicatie in een beveiligde omgeving die op basis van een aangeleverde declaratiedataset dbc-zorgproducten en add-ons, met uitzondering van add-ongeneesmiddelen, afleidt conform de door de NZa vastgestelde prestatie- en tarieventabellen en beslisbomen.

Bij medische overdracht van een patiënt wordt ook het hoofdbehandelaarschap overgedragen. De ziekte of aandoening die aan het einde van een subtraject hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de behoefte van de patiënt aan behandeling of onderzoek.

De ICD is het internationaal gestandaardiseerde classificatiesysteem van diagnosen waarmee de zorgaanbieder alle ziektebeelden en diagnosen van patiënten eenduidig kan registreren. Tarief waarin alle vergoedingen zijn opgenomen voor kosten die een zorgverlener in rekening mag brengen in verband met het leveren van een prestatie. VWS stelt jaarlijks één integraal macrokader vast voor zorgverleners van medisch-specialistische zorg.

Bedrag als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder c, van de Wmg, dat ten hoogste als tarief voor een prestatie in rekening mag worden gebracht. Medisch-specialistische zorg, met inbegrip van audiologische zorg, trombosezorg, zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering en mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden en met uitzondering van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg ggz en generalistische basis-ggz.

Het leveren van zorg als onderdeel van een dbc-zorgproduct door één of meerdere instellingen of medisch specialisten niet zijnde de hoofdbehandelaar op verzoek van de hoofdbehandelaar. Een specialist die niet als poortspecialist fungeert en die medisch-specialistische zorghandelingen uitvoert in het kader van een zorgtraject van een poortspecialist.

Een ondersteunend specialist heeft dus geen eigen zorgtraject. Als ondersteunende specialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: In bepaalde gevallen kan een ondersteunend specialist wel fungeren als poortspecialist en is er sprake van een eigen zorgtraject. Een prestatie binnen de medisch-specialistische zorg, niet zijnde een dbc-zorgproduct.

Overige zorgproducten zijn onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: Typering van een zorgaanbieder die een zorgtraject voor medisch-specialistische zorg kan starten. De poortfunctie kan uitgevoerd worden door de poortspecialist en de volgende ondersteunende specialisten: Daarnaast kan de poortfunctie ook uitgevoerd worden door de volgende beroepsbeoefenaren, niet zijnde medisch specialisten: De medisch specialist van het poortspecialisme waarnaar een patiënt wordt verwezen voor medisch-specialistische zorg.

Als poortspecialismen worden de volgende specialismen onderscheiden: Prestatiebeschrijving als bedoeld in artikel 50, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg.

Solistisch werkende zorgaanbieder die, anders dan in dienst of onmiddellijk of middellijk in opdracht van een andere zorgaanbieder, zelfstandig beroepsmatig medisch-specialistische zorg verleent. Een afgebakende periode binnen het zorgtraject van de patiënt die op een vooraf bepaald moment wordt afgesloten. Overzicht per medisch specialisme of type van zorg waarop de voor het betreffende specialisme type van zorg toegestane componenten binnen de dbc-registratie zijn weergegeven.

Een combinatie van subtraject en zorgactiviteiten die niet leidt tot een declarabel dbc-zorgproduct. Organisatorisch verband dat op grond van artikel 5, eerste lid, WTZi is toegelaten als instelling voor verpleging als bedoeld in artikel 1.

Tarief als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg, dat voor een prestatie in rekening mag worden gebracht. Natuurlijk persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel c, van de Wmg.

De bouwstenen van het dbc-zorgproduct die gezamenlijk het profiel van een dbc-zorgproduct vormen. Zorgactiviteiten bepalen in combinatie met het geregistreerde subtraject welke prestatie is geleverd en welk dbc-zorgproduct kan worden gedeclareerd. Daarnaast vormt de onderverdeling in zorgactiviteiten de basis voor overige zorgproducten.

Een aanduiding van prestaties binnen de medisch-specialistische zorg. Zorgproducten zijn onderverdeeld in dbc-zorgproducten en overige zorgproducte. Het geheel van prestaties van een zorgverlener, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de zorgverlener consulteert.

Een zorgtraject is geen declarabele prestatie, maar bestaat uit één of meerdere declarabele subtrajecten. Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt van buiten de instelling extern of vanuit de eigen instelling intern bij een specialisme ook op de SEH komt met een reguliere of spoedeisende zorgvraag waar nog geen zorgtraject voor is geopend, of waarvan de behandeling en diagnostiek niet passen binnen de context van een bestaande zorgvraag waar reeds een zorgtraject voor bestaat.

De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het zorgtype, de zorgvraag en de diagnose. Voor de meeste beroepsbeoefenaren die de poortfunctie kunnen uitvoeren, zijn door de NZa typeringslijsten vastgesteld.

Indien deze typeringslijst niet volledig is, of indien er geen typeringslijst beschikbaar is voor een beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, kan gebruik gemaakt worden van de typeringslijst van een ander specialisme voor dat type van zorg.

Een dbc-zorgproduct omvat het geheel van activiteiten en verrichtingen van een zorgverlener. Dit betekent dat U-bocht constructies niet zijn toegestaan, tenzij in deze nadere regel is bepaald dat naast het dbc-zorgproduct wél een ander tarief, zoals een add-on, mag worden gedeclareerd. Voor prestaties geldt met ingang van 1 januari een integraal tarief.

Wanneer er bij de behandeling van de patiënt in verband met verschillende zorgvragen meerdere specialismen zijn betrokken als hoofdbehandelaar, opent elk specialisme een eigen zorgtraject als sprake is van een eigen zorgvraag, diagnosestelling én behandeling.

Op de voorwaarde behandeling én diagnostiek, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 en lid 2, geldt een uitzondering: De typeringslijst voor neonatologie wordt gehanteerd tot maximaal 28 dagen na de à terme datum de uitgerekende datum indien de pasgeborene een aandoening krijgt die te maken heeft met de geboorte of perinatale periode. De typeringslijst voor kindergeneeskunde wordt gehanteerd vanaf 28 dagen na de à terme datum of op het moment dat de pasgeborene een aandoening krijgt die niet te maken heeft met de geboorte of perinatale periode.

Een parallel zorgtraject met bij behorende subtrajecten ZT11 en ZT21 bij eenzelfde specialisme wordt alleen geregistreerd indien er vanuit het medisch dossier aantoonbaar sprake is van een andere zorgvraag dan waarvoor de patiënt al wordt behandeld en voor deze zorgvraag een separaat zorgtraject diagnosestelling en behandeling noodzakelijk is. Wanneer verschillende zorgvragen met dezelfde diagnosetypering voorkomen binnen de looptijd van een bestaand zorgtraject, wordt geen parallel zorgtraject geopend.

Het subtraject van het parallelle zorgtraject dient een zorgprofiel met eigen zorgactiviteiten te hebben, waarvan: De combinatie van de typerende diagnosen van het reeds openstaande subtraject en het te openen subtraject van het parallelle zorgtraject mag op de openingsdatum van het te openen parallelle subtraject niet voorkomen in de diagnose-combinatietabel, zoals opgenomen in bijlage 7 van deze regeling.

Bij parallelliteit bij dubbelzijdige aandoeningen worden alleen twee zorgtrajecten geopend indien sprake is van een operatieve behandeling aan beide zijden en de combinatie van beide identieke diagnosen niet voorkomt in de diagnose-combinatietabel, opgenomen in bijlage 7 van deze regeling.

Binnen een specialisme mag maximaal één klinisch dbc-zorgproduct geopend worden tijdens het klinische traject van de patiënt. Het specialisme cardiologie kent geen parallelliteit, behalve bij icc, hartrevalidatie en begeleiding bij hart- en hartlongtransplantatie.

Het specialisme klinische geriatrie kent ook geen parallelliteit, behalve bij icc of klinische medebehandeling. Neonatologie binnen het specialisme kindergeneeskunde en het specialisme geriatrische revalidatiezorg kennen helemaal geen parallelliteit. Deze diagnosen kunnen mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan parallel geregistreerd worden aan diagnosen die geconstateerd worden bij de screening. Deze diagnosen kunnen mits aan de voorwaarden voor parallelliteit is voldaan parallel geregistreerd worden als bij de screening een aandoening geconstateerd wordt waarvoor een behandeltraject start.

In andere situaties is het niet toegestaan om deze diagnosen parallel te registreren. Het specialisme gynaecologie onderscheidt drie fasen voor obstetrie: Bij een nieuwe zwangerschap mag een parallel zorgtraject worden geopend. Er is sprake van multidisciplinaire behandeling indien er sprake is van één zorgvraag waarbij meerdere poortspecialismen als hoofdbehandelaar een eigen behandeling uitvoeren. In dat geval opent elk poort specialisme een eigen zorgtraject. In dat geval wordt één zorgtraject geopend.

Een zorgtraject met één of meer subtrajecten met ZT11 of ZT21 wordt afgesloten na een periode van 3 maal dagen na afsluiten van een subtraject indien geen zorgactiviteiten meer zijn geregistreerd of gepland in de toekomst. Een zorgtraject met één of meer subtrajecten met ZT11 of ZT21 kan ook worden afgesloten op het moment van overlijden van een patiënt. Voor het poortspecialisme cardiologie gelden specifieke afsluitregels voor zorgtrajecten in verband met niet toegestane parallelliteit.

Het zorgtype van het subtraject moet worden omgezet van ZT13 naar ZT11 en de icc-diagnosecode naar de diagnosecode die hoort bij de te behandelen zorgvraag. Een zorgtraject met een subtraject met ZT13 intercollegiaal consult wordt afgesloten wanneer de klinische opname van het bijbehorende zorgtraject wordt beëindigd, of uiterlijk op de e dag.

Een zorgtraject met subtraject ZT41 wordt door een poortspecialisme geopend indien deze, op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling voor welke de dbc-systematiek niet geldt kaakchirurgie , een overig zorgproduct uit de subcategorie medisch-specialistische behandeling en diagnostiek levert aan een patiënt.

Een zorgtraject met een subtraject met ZT41 wordt afgesloten direct na uitvoering van de laatste zorgactiviteit als onderdeel van het overig zorgproduct.

Een zorgtraject met subtraject ZT51 of ZT52 wordt door de intensivist of andere medisch eindverantwoordelijke op de intensive care hierna: Indien na ontslag van de ic-afdeling de behandeling klinisch wordt voortgezet, dient het subtraject met ZT52 omgezet te worden naar een subtraject met ZT51 dat gekoppeld wordt aan het zorgtraject met ZTsubtraject.

In dit geval wordt een subtraject ZT11 met terugwerkende kracht geopend op de datum waarop de patiënt is opgenomen op de ic-afdeling. Tijdens de ic-opnameperiode mogen geen verpleegdagen worden geregistreerd.

Op één kalenderdag wordt óf een ic-dag óf een verpleegdag geregistreerd. Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 of 52, met betrekking tot een opname op de ic-afdeling en een ic intercollegiaal consult buiten de ic, wordt afgesloten op het moment dat de patiënt van de ic-afdeling wordt ontslagen of op de dag van uitvoering van het ic intercollegiaal consult.

Daarbij geldt dat het subtraject ZT51 met de zorgactiviteiten tegelijk met het bovenliggende subtraject van de hoofdbehandelaar naar een grouper gestuurd dient te worden. Dit mag pas nadat het subtraject van de hoofdbehandelaar is afgesloten conform de afsluitregels in artikel 17 en Een zorgtraject met subtraject ZT51 voor ondersteuning aan de hoofdbehandelaar kan worden geopend wanneer de ondersteuner zorg levert aan de patiënt en hier geen eigen zorgtraject voor open staat.

Deze zorgactiviteiten dienen gekoppeld te worden aan het zorgtraject van de hoofdbehandelaar. Een zorgtraject met een subtraject met ZT51 met betrekking tot het leveren van zorg in het kader van ondersteuning aan de hoofdbehandelaar wordt afgesloten wanneer het subtraject van de hoofdbehandelaar wordt afgesloten conform de afsluitregels in artikel 17 en Daarbij geldt dat het subtraject met de zorgactiviteiten tegelijk met het subtraject van de hoofdbehandelaar naar een grouper gestuurd dient te worden, nadat het subtraject van de hoofdbehandelaar is afgesloten conform de afsluitregels in artikel 17 en De instelling is samen met de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert verantwoordelijk voor de juiste registratie van de ICDcode van de hoofddiagnose.

De ICDcode wordt geregistreerd per subtraject. Een subtraject met een ZT11 wordt geopend bij het openen van een zorgtraject als omschreven in hoofdstuk I van deze regeling. Een subtraject met een ZT21 wordt aansluitend geopend als in het kader van de zorgvraag van een reguliere behandeling of controletraject binnen dagen na het afsluiten van een voorgaand subtraject met ZT11 of ZT21 een zorgactiviteit wordt geregistreerd.

Op het moment dat na één of twee periodes van dagen waarin geen zorgactiviteiten zijn geregistreerd een zorgactiviteit wordt geregistreerd in het kader van de zorgvraag van het betreffende zorgtraject, wordt een ZT21 geopend op de e respectievelijk e dag na afsluiten van een subtraject met ZT11 of ZT Een klinisch subtraject met een ZT11 of 21 initiële of vervolgbehandeling wordt gesloten op de 42e dag na ontslagdatum.

Wanneer binnen deze dagen periode een klinische her opname plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinische opname.

Wanneer binnen deze dagen periode nog een dagverpleging 1 of meer of operatieve ingreep 1 of meer plaatsvindt voor dezelfde zorgvraag, dan wordt het subtraject toch afgesloten op de 42e dag na de ontslagdatum van de laatste klinisch opname. Indien een subtraject na dagen na opening nog niet gesloten is, wordt het op de e dag gesloten. Eventueel kan op de volgende dag een volgend subtraject worden geopend. Een niet-klinisch subtraject dagverpleging of polikliniek met operatieve ingrepen, met ZT11 of ZT21 wordt gesloten op de 42e dag na de datum waarop de operatieve ingreep heeft plaatsgevonden.

Wanneer binnen deze 42 dagen de patiënt opnieuw een operatieve ingreep ondergaat dan wordt het subtraject afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste ingreep. Indien het subtraject na dagen nog open staat, wordt het op de e dag gesloten. Van de in artikel 17 en 18 vermelde algemene afsluitregels mag uitsluitend worden afgeweken indien zich één of meer van de in dit artikellid opgesomde uitzonderingen voordoen.

Dan geldt de genoemde afsluitingsregel. Bij chronische zorg met thuisbeademing wordt het subtraject telkens na een periode van 30 dagen afgesloten. Het zorgprofiel bevat tenminste één van de zorgactiviteiten voor thuisbeademing. De voorbereidingsfase wordt afgesloten op de dag voor de start van de chronische thuisbeademing tenzij deze niet leidt tot chronische thuisbeademing.

In het laatste geval gelden de algemene regels voor afsluiting als vermeld in artikel 17 en Voor chronische zorg met thuisbeademing wordt een apart zorgtraject geopend zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de chronische thuisbeademing wordt gegeven.

Chronische zorg met dialyse wordt afgesloten telkens na een periode van zeven dagen. Voor chronische dialyse wordt een apart zorgtraject geopend zo nodig parallel aan de aandoening waarvoor de dialyse wordt gegeven. Een zorgactiviteit voor dialyse mag maar eenmaal per dialyse worden geregistreerd. Deze zorgactiviteit wordt gekoppeld aan het zorgtraject waarvoor de dialyse wordt uitgevoerd. Indien de patiënt tijdelijk dialyseert in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt regulier in behandeling is, mogen beide instellingen een eigen zorgtraject registreren.

Bij intra-uteriene ingrepen diagnosen Z24, Z25, Z27 en Z28 wordt het subtraject afgesloten één dag voor de andere intra-uteriene ingreep, of conform de algemene regel als vermeld in artikel 17 en 18 indien de andere ingreep later dan dit moment start. Een subtraject neonatologie wordt afgesloten op de dag van ontslag ontslagdatum van de neonaat uit het ziekenhuis..

De looptijd van kinderoncologische subtrajecten in een centrum met SKION stratificatie is altijd dagen. Voor het specialisme cardiologie worden subtrajecten met ZT11 en ZT21 als volgt afgesloten: Wanneer bij exacerbatie van COPD een heropname plaatsvindt binnen 42 dagen na ontslag van de voorgaande opname, wordt het subtraject longgeneeskunde afgesloten en een nieuw subtraject geopend.

Moment van afsluiten is één dag voor de start van de nieuwe klinische opname. Indien de heropname plaatsvindt na de 42e dag na ontslag, gelden de algemene regels. Indien bij een vervolgbehandeling reumatologie ZT21 de behandelsetting wijzigt, wordt het subtraject reumatologie afgesloten en mag de volgende dag een nieuw subtraject worden geopend. Moment van afsluiten is één dag voor de start van de behandeling in de nieuwe setting of conform de algemene regel genoemd in artikel 18 , indien de behandeling in nieuwe setting later dan dit moment start.

Echter, indien logischerwijs de behandeling in tempi wordt uitgevoerd gelden de algemene regels. Indien binnen deze dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt gaat de termijn van dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting.

Voor de geriatrische revalidatiezorg grz geldt dat de subtrajecten worden afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste geriatrische revalidatiezorg zorgactiviteit heeft plaatsgevonden. Indien binnen deze dagen periode opnieuw een verrichting plaatsvindt, gaat de termijn van 42 dagen opnieuw lopen en wordt deze afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste verrichting. In bijzondere gevallen kan de zorgverzekeraar toestaan dat er langer dan zes maanden grz wordt geleverd.

Deze situatie kan zich voordoen wanneer er sprake is van een nieuwe zorgvraag die ontstaat tijdens een lopend grz zorgtraject. Indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, mag vanwege niet toegestane parallelliteit het lopende subtraject voor de oorspronkelijke zorgvraag handmatig afgesloten worden: Het moment van afsluiten van het lopende subtraject voor de oorspronkelijke zorgvraag is de dag voorafgaand aan de eerste zorgactiviteit voor de nieuwe zorgvraag.

Indien er bij de behandeling klinische geriatrie of ouderengeneeskunde een verergering van het probleem ontstaat waarvoor opnieuw een Comprehensive Geriatric Assessment CGA noodzakelijk is, wordt het subtraject afgesloten. Vervolgens wordt aansluitend een nieuw subtraject geopend. Het moment van afsluiten is één dag voor de start van de nieuwe behandeling of conform de algemene regel indien de nieuwe behandeling later dan dit moment start.

Als geen van deze zorgactiviteiten geregistreerd is, dan blijft het subtraject maximaal dagen open. In dit laatste geval wordt het traject afgesloten op de dag van uitvoering van deze zorgactiviteit. Het zorgtype 21 subtraject voor de behandeling heeft een vaste looptijd van dagen. Deze zorgactiviteit kan eenmalig binnen een zorgtraject worden geregistreerd. Voor het conservatieve deel van genderzorg wordt een apart bij gynaecologie zo nodig parallel aan een operatief behandeltraject zorgtraject geopend.

Bij de hierna volgende in tempi behandelingen van diverse specialismen mag het subtraject na één van de beschreven in tempi behandelingen worden afgesloten wanneer de volgende in tempi behandeling van start gaat. Wanneer de volgende deelbehandeling eerder start dan het in artikel 17 en 18 voorgeschreven afsluitmoment, dan mag het subtraject worden afgesloten één dag voor de dag dat de volgende deelbehandeling start.

Wanneer de volgende deelbehandeling later dan het algemeen geldende sluitmoment, als omschreven in artikel 17 en 18 start geldt deze algemene regel. In dat geval wordt het subtraject van fase 3 afgesloten één dag voor de dag dat fase 1 of fase 2 start. Een subtraject met ZT13 intercollegiaal consult wordt afgesloten wanneer de klinische opname van het bijbehorende zorgtraject wordt beëindigd, of uiterlijk op de e dag.

Een subtraject met ZT41 bij levering van een overig zorgproduct door een poortspecialisme op verzoek van de eerste lijn of een specialisme werkzaam binnen dezelfde instelling waarvoor de dbc-systematiek niet geldt wordt afgesloten wanneer het bijbehorende zorgtraject wordt afgesloten. Een subtraject met ZT51 en 52, met betrekking tot de opname op een ic-afdeling, wordt afgesloten wanneer het bijbehorende ic-zorgtraject wordt afgesloten.

Een subtraject met ZT51 met betrekking tot het leveren van zorg in het kader van ondersteuning aan de hoofdbehandelaar, wordt afgesloten wanneer het bijbehorende zorgtraject wordt afgesloten. De beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert, is verantwoordelijk voor het vaststellen of er bij de behandeling van een patiënt aan de medische indicatievereisten wordt voldaan op basis van de Zorgverzekeringswet.

De verleende zorg wordt vastgelegd in door de NZa vastgestelde enkelzijdig omschreven zorgactiviteiten. De omschrijvingen en definities zoals omschreven in deze nadere regel zijn hierbij leidend.

Indien meerdere specialismen bijdragen aan het uitvoeren van één zorgactiviteit, mag deze zorgactiviteit door één betrokken beroepsbeoefenaar voor de afleiding van een dbc-zorgproduct worden benut. Polikliniekbezoek , , , , , en Een polikliniekbezoek is één bezoek, ongeacht de tijdsduur van het bezoek en ongeacht de inhoud van het bezoek. Bij meerdere polikliniekbezoeken op één kalenderdag dient er sprake te zijn van afzonderlijke niet aansluitende polikliniekbezoeken.

Als er meerdere zorgvragen tijdens één polikliniekbezoek worden besproken, mag slechts één polikliniekbezoek worden vastgelegd. Een polikliniekbezoek mag niet tijdens een dagverpleging, langdurige observatie zonder overnachting of verpleegdag klinische opname worden geregistreerd, tenzij er sprake is van een herhaal-polikliniekbezoek voor een ander specialisme tijdens een niet geplande klinische opname, dat vóór de opname al is ingepland. Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt voor de eerste keer voor een nieuwe zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert.

Dit houdt in dat eenmaal per zorgtraject een eerste polikliniekbezoek mag worden vastgelegd. Deze raadpleging is gericht op het vaststellen van een diagnose en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen om een veronderstelde of bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht en te behandelen. Herhaal-polikliniekbezoek , en Een polikliniekbezoek waarbij een patiënt in herhaling niet voor de eerste keer voor een zorgvraag een poortspecialist, SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, interventieradioloog, klinisch geneticus, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert.

Groepsconsult tussen beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitoefent en patiënt waarbij meerdere patiënten aanwezig zijn Dit gezamenlijk consult wordt gehouden in plaats van een regulier consult tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert.

Deze activiteit kan niet naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd. Intensief consult ten behoeve van zorgvuldige afweging behandelopties Een controlebezoek of een beperkt aantal uren durende vorm van groeps- behandeling in een zorginstelling, waarbij de patiënt geen gebruik maakt van verblijfsfaciliteiten. De ambulante behandeldag is gepland en noodzakelijk in het kader van het revalidatiebehandelplan van de specialist ouderengeneeskunde.

De behandeling vindt plaats in aansluiting op een intramurale opname of dagbehandeling. Per dag dat de patiënt ambulant wordt behandeld, wordt één zorgactiviteit ambulante behandeldag grz geregistreerd.

Naast de ambulante behandeldag moet de patiëntgebonden behandeltijd van minimaal twee verschillende behandeldisciplines vastgelegd worden. Indien op de betreffende dag geen behandeling plaatsvindt door twee of meer verschillende behandeldisciplines mag de zorgactiviteit niet geregistreerd worden. Screen-to-screen beeldcontact ter vervanging van een fysiek herhaalconsult Een consult waarbij een patiënt in herhaling niet voor de eerste keer voor een bestaande zorgvraag een poortspecialist of SEH-arts KNMG, anesthesist als pijnbestrijder, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant consulteert middels een video verbinding.

Dit consult dient ter vervanging van een face-to-face herhaal-polikliniekbezoek. Een aantal uren durende vorm van verpleging óf vorm van verpleging én behandeling, in het algemeen voorzienbaar en noodzakelijk in verband met het op dezelfde dag plaatsvinden van een medisch specialistisch e onderzoek of behandeling waarbij de verpleging plaatsvindt op een voor dagverpleging ingerichte afdeling. Er kan maximaal één dagverpleging per specialisme per kalenderdag worden vastgelegd. Een dagverpleging mag niet op dezelfde kalenderdag als een verpleegdag worden geregistreerd.

Een niet geplande vorm van verpleging, met als doel observatie van de patiënt, op een voor verpleging ingerichte afdeling. Elke observatie omvat ten minste een systematische controle van de conditie van de patiënt op bepaalde parameters zoals bewustzijn, bloeddruk of lichaamstemperatuur.

Deze controles dienen bij herhaling respectievelijk meerdere keren met tussenpozen plaats te vinden. Het doel van de observatie is het bepalen van het verdere medische beleid en moet te herleiden zijn uit het medisch dossier.

Een langdurige observatie duurt minimaal vier aaneengesloten uren. Een langdurige observatie zonder overnachting mag niet op dezelfde kalenderdag als een dagverpleging of verpleegdag klinische opname worden geregistreerd.

Intensieve, niet-electieve en langdurige kindergeneeskundige zorg met thuisovernachting Intensieve, niet-electieve en langdurige kindergeneeskundige zorg met thuisovernachting kan worden vastgelegd onder de volgende voorwaarden: Van deze voorwaarden kan worden afgeweken als hierover een contractuele overeenstemming is tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar.

De aanvang van een verblijf in een erkende instelling op een voor verpleging ingerichte afdeling, waarvoor één of meer verpleegdagen worden geregistreerd. Interne verplaatsingen worden niet als nieuwe opnamen gerekend. Overplaatsing naar een ander ziekenhuis wordt wel als een nieuwe opname voor het opnemende ziekenhuis gerekend. Een verpleegdag is een te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging welke minimaal één overnachting omvat.

Deze periode loopt vanaf de opname tot en met ontslag, waarbij de dag van opname mits deze heeft plaatsgevonden vóór Verpleegdag instelling voor geriatrische revalidatiezorg bij ziekenhuisindicatie Registratieeenheid voor een verpleegdag in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg bij een ziekenhuisindicatie. Deze zorgactiviteit kan worden vastgelegd indien een patiënt in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg verblijft, maar de overdracht van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert naar de specialist ouderengeneeskunde nog niet heeft plaats gevonden.

De instelling voor medisch-specialistische zorg registreert deze zorgactiviteit naast een reguliere verpleegdag als onderdeel van het medisch specialistische behandeltraject.

Het betreft een geplande afwezigheid van ten hoogste drie afwezigheidsdagen Het is niet toegestaan om voor één kalenderdag zowel een afwezigheidsdag als een verpleegdag te registreren.

Afwezigheidsdagen volgend op een preoperatieve screening worden niet als afwezigheidsdag of verpleegdag aangemerkt. Indien geen terugkeer naar de instelling plaatsvindt tijdens of na afwezigheidsdagen vervalt de mogelijkheid om hiervoor een afwezigheidsdag te registreren. Deze zorgactiviteit kan enkel worden vastgelegd door instellingen die vanuit het planningsbesluit van de minister toestemming hebben gekregen om een OHC-unit inclusief NICU te exploiteren.

Voor deze zorgactiviteiten is de afrondingsregel van toepassing. Per toegestane discipline zijn zorgactiviteiten gedefinieerd op basis van tijdseenheden van vijf minuten. De officiële afrondingsregel bij tijdsregistratie per vijf minuten is: Als sprake is van een tijdsbesteding van minder dan vijf minuten, dan wordt hiervoor geen zorgactiviteit vastgelegd.

Cochleaire implantaten pre- implantatie en Initiële screening voorbereidend onderzoek orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag door één hoofdbehandelaar binnen één instelling die de voorbereidende onderzoeken uitvoert eenmaal per ontvanger per beoogde wachtlijstplaatsing worden vastgelegd op de dag van het eerste face-to-face contact met de ontvanger in het kader van deze fase.

Initiële screening besluitvormend orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag per ontvanger eenmaal per beoogde wachtlijstplaatsing per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum die de beoordeling en besluitvorming uitvoert binnen de initiële screening van de ontvanger.

Screening patiënten wachtlijst orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag per transplantatie eenmaal per dagen dat de ontvanger op de wachtlijst staat worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum die de periodieke controles uitvoert.

Operatieve fase orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag per ontvanger eenmaal per transplantatieoperatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum die de transplantatieoperatie uitvoert. Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag in het 1e jaar van de nazorg na de transplantatie maximaal eenmaal per dagen binnen maximaal 3 subtrajecten per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling maximaal eenmaal per dagen per transplantatie.

Deze activiteit mag niet geregistreerd worden als er gelijktijdig nazorg wordt geleverd in het transplantatiecentrum zorgactiviteit Initiële screening voorbereidend onderzoek orgaantransplantatie donor Deze zorgactiviteit mag per donor per beoogde orgaan uitname door één hoofdbehandelaar in één instelling worden vastgelegd op de dag van het eerste face-to-face contact in het kader van de orgaantransplantatieprocedure.

Initiële screening besluitvormend orgaantransplantatie donor Deze zorgactiviteit mag per donor per beoogde orgaan uitname door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum die de beoordeling en besluitvorming uitvoert voor de initiële screening van de donor in het kader van de orgaantransplantatieprocedure. Operatieve fase orgaantransplantatie donor Deze zorgactiviteit mag per donor eenmaal per orgaan uitname door één hoofdbehandelaar in één instelling die de operatie uitvoert worden vastgelegd.

Nazorg regulier orgaantransplantatie donor Deze zorgactiviteit mag maximaal eenmaal per dagen per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling. Een bespreking van een ontvanger of donor in een instelling met een Wbmv-vergunning voor de transplantatiezorg door het multidisciplinaire transplantatieteam waarbij systematisch de diagnostiek en het behandelplan van één ontvanger of donor wordt besproken en vastgelegd en de besluitvorming ten aanzien van de transplantatiebehandeling plaats vindt.

Deze activiteit wordt eenmaal per transplantatieteambespreking vastgelegd. Expertise op afstand voor transplantatiezorg bij kinderen Dit advies kan worden geregistreerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Nazorg stamceltransplantaties , , , De keuzes in de behandeling worden zichtbaar in de registratie van de modulen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in basismodulen het gemeenschappelijk deel van de behandeling en aanvullende modulen patiënt specifieke behandeling op basis van inclusiecriteria.

De directe en indirecte patiëntgebonden behandeltijd voor een medisch specialistische of geriatrische revalidant, in het kader van een op te stellen uit te voeren behandelplan voor een revalidant. Onder revalidant kan eveneens worden verstaan een persoon die de patiënt vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een lid van het patiëntsysteem partner, familie et cetera.

De patiëntgebonden behandeltijd wordt per tijdseenheid van 5 minuten door de behandelaar vastgelegd. De zorgactiviteiten en kunnen naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd. Zorgactiviteit wordt vastgelegd in het vervolgsubtraject nadat een CGA in een eerder stadium is uitgevoerd.

Een bespreking van een patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie, waarbij de gegevens van de patiënt via tertiaire verwijzing worden aangeboden, met als doel te beoordelen welke patiënt welke ingreep moet ondergaan. Het gaat om een patiënt die niet onder behandeling is bij het specialisme waar de patiënt besproken wordt. Het betreft besprekingen in het kader van cardiochirurgie, interventiecardiologie en electrofysiologie.

Een bespreking van een patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiopulmonale chirurgie, waarbij de gegevens van de patiënt via tertiaire verwijzing worden aangeboden, met als doel te beoordelen welke patiënt welke ingreep moet ondergaan. Het betreft besprekingen in het kader van cardiopulmonale chirurgie en longgeneeskunde. Een preoperatief onderzoek, uitgevoerd door een anesthesist, met als doel voorafgaand aan een ingreep een risico inventarisatie van de patiënt uit te voeren en daarmee risico reductie te bewerkstelligen bij patiënten die in dagverpleging of in klinisch setting worden geopereerd.

Deze activiteit maakt onderdeel uit van het zorgprofiel van de operateur. Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog. Een cardioloog kan deze zorgactiviteit registreren tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie.

Dit mag alleen in combinatie met een hartoperatie. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg. Deze activiteit kan door iedere betrokken beroepsbeoefenaar worden vastgelegd en maakt onderdeel uit van het dbc-zorgproduct van de hoofdbehandelaar, behorende bij de zorgvraag die wordt besproken in de multidisciplinaire bespreking.

Per multidisciplinair overleg mag deze zorgactiviteit slechts eenmaal per specialisme geregistreerd worden. Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team, bestaande uit minimaal twee poortspecialisten. Deze activiteit kan door iedere betrokken beroepsbeoefenaar worden vastgelegd en maakt onderdeel uit van het dbc-zorgproduct van de hoofdbehandelaar.

De hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit een polikliniekbezoek vastleggen in zijn dbc-zorgproduct. Per multidisciplinair consult mag deze zorgactiviteit slechts eenmaal per specialisme geregistreerd worden. Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp.

Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd. Spoedeisende hulp contact buiten de SEH-afdeling, elders in het ziekenhuis Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op een andere afdeling dan de spoedeisende hulp.

Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist of arts-assistent die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme. Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd.

Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis , waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist of arts-assistent , in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis. Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd.

Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist specialist of arts-assistent , in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis. Deze zorgactiviteit betreft een multidisciplinair overleg tussen een cardioloog of longarts en één of meerdere andere zorgaanbieders.

Deze zorgactiviteit mag eenmaal per overleg worden vastgelegd in het subtraject dat wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een cardioloog of longarts. Individuele intake voor enkel- of meervoudige hartrevalidatie, bestaande uit een intakegesprek en een inspanningstest. Behandelmodule FIT met minder dan tien sessies of meer dan tien sessies De bewegingsmodule FIT van het enkel- of meervoudige longrevalidatieprogramma bestaat uit een aantal sessies van ieder minimaal vijf kwartier onder begeleiding van minimaal twee fysiotherapeuten met optionele inspanningstest.

De behandelsessie FIT van het hartrevalidatieprogramma bestaat uit een groepssessie van minimaal 1 uur, waarbij minimaal één erkend HR fysiotherapeut per vijf patiënten aanwezig is. De behandelsessie PEP van het hartrevalidatieprogramma bestaat uit een sessie van minimaal twee uur in groepsverband, gericht op gedragsverandering onder begeleiding van een daartoe geschoolde deskundige op het gebied van motivational interviewing.

Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld Als deze zorgactiviteit wordt uitgevoerd binnen dbc-zorgproducten voor kindergeneeskunde longgeneeskunde zorgproductgroep geldt dat deze zorgactiviteit alleen mag worden vastgelegd als er een CT-scan, MRI-scan of een PET-scan van de thorax of luchtwegen onder totale narcose wordt uitgevoerd.

Echografie hart door kindercardioloog of cardex De zorgactiviteit wordt geregistreerd bij verdenking op een kindercardiologische aandoening of bij een niet complexe, niet topreferente kindercardiologische aandoening.

Hierbij moet echografische beeldvorming worden uitgevoerd, geïnterpreteerd en beoordeeld. De zorgactiviteit kan alleen worden uitgevoerd door een kindercardioloog of door een kinderarts die is opgeleid in de non-invasieve kindercardiologische diagnostiek en echocardiografie en is geregistreerd bij de sectie kindercardiologie Cardio-expert.

Echografie hart complex door kindercardioloog Uitgebreide echocardiografie bij een kind met een reeds geconstateerde topreferente kindercardiologische aandoening, uitgevoerd en beoordeeld door een kindercardioloog. Er vindt gedetailleerde beeldvorming, interpretatie en verslaglegging van de cardiale anatomie en functie plaats. De duur van het echo-onderzoek is minimaal 30 minuten, waarbij gebruik gemaakt wordt van technologisch geavanceerde echocardiografieapparatuur.

Opvang van het kind door kinderarts bij sectio caesarea De opvang van het kind door de kinderarts in het kader van een klinische opname voor niet-complexe zorg neonatologie. Begeleiding bij chronische totale parenterale voeding TPV Controle van patiënt onder 18 jaar op thuis TPV, inclusief reguliere laboratoriumcontroles door mdl-kinderarts.

Uitvoeren handelingsprotocol postmortaal wiegendood De procedure volgens het handelingsprotocol na wiegendood van de landelijke werkgroep wiegendood. Uitvoeren, begeleiden, interpreteren en bewaken door kinderarts subspecialist van diagnostische tests , , , , , en Deze zorgactiviteiten worden door de genoemde kinderarts-subspecialist geregistreerd bij een topreferente casus van een subspecialistische aandoening bij kinderen.

Bij een niet-topreferente patiënt van het betreffende subspecialisme kan deze zorgactiviteit niet worden geregistreerd. Bij patiënten met klachten die ook door een algemeen kinderarts behandeld kunnen worden, mag deze zorgactiviteit niet geregistreerd worden. Begeleiding van kinderen bij de toediening van bloedtransfusies Deze zorgactiviteit wordt geregistreerd bij begeleiding van kinderen bij toediening van bloedtransfusies door een kinderarts in samenwerking met een tertiair centrum kinderhematologie of kinderoncologie.

Instellen of reguleren stollingsfactoren bij kinderen met ernstige stollingsstoornissen De zorgactiviteit wordt eenmalig geregistreerd wanneer op een metabool dieet wordt overgegaan. Klinisch peri-operatieve zorg longchirurgie bij kinderen in verband met congenitale longproblematiek Aansturen door kinderarts van multidisciplinair team met medisch specialisten van 3 verschillende AGB-specialismen Deze zorgactiviteit wordt geregistreerd bij het aansturen door de kinderarts van een multidisciplinair team met medisch specialisten van drie verschillende AGB-specialismen.

De patiënt is door alle drie de AGB-specialismen afzonderlijk gezien en hiervan is verslag gedaan. Deze zorgactiviteit mag door de aansturende kinderarts eenmalig per subtraject en niet naast de zorgactiviteit Multidisciplinair overleg worden geregistreerd voor dezelfde zorgvraag. Zorgactiviteit mag geregistreerd worden tijdens het eerste face-to-face contact binnen het eerste subtraject.

Lichttherapie, al of niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, per behandeling Deze zorgactiviteit mag niet in de thuissituatie geregistreerd worden. Indien een patiënt lichttherapie in de thuissituatie ontvangt, wordt zorgactiviteit geregistreerd. Lichttherapie-apparaat voor UVB-thuisbelichting Behandeling van ernstige, uitgebreide huidaandoening met zalf bijv. Deze zorgactiviteit wordt per kalenderdag geregistreerd en mag niet worden geregistreerd voor behandeling in de thuissituatie.

Het enkelvoudig erfelijkheidsadvies bevat de voorbereiding, het gesprek zelf inclusief het opmaken van een stamboom, counseling en daarna afronding met een brief aan adviesvragers en aan verwijzers. Er is bij dit erfelijkheidsonderzoek geen vervolgonderzoek nodig. Zorgactiviteitcode wordt geregistreerd bij het eerste erfelijkheidsadviseringsgesprek voor het meest complexe erfelijkheidsonderzoek bij onbekende gendefect en. Zorgactiviteitcode kan worden geregistreerd wanneer bij een familielid van de adviesvrager eerder een erfelijke aandoening is aangetoond, de zogenaamde cascadescreening.

Gedurende het erfelijkheidsonderzoek worden de contactmomenten vastgelegd door middel van de reguliere zorgactiviteiten, zoals een polikliniekbezoek of telefonisch consult. De categorie supplementaire producten bestaat uit overige zorgproducten die zowel los als additioneel bij een dbc-zorgproduct gedeclareerd kunnen worden. Een add-ongeneesmiddel kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een zorgtraject, tenzij een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijbehorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt toegediend en gedeclareerd.

Voor een aantal eerstelijnsdiagnostiek producten zijn er specifieke prestatiebeschrijvingen die hierna worden vermeld. Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd. Voor de overige zorgproducten ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, orthoptie en oefentherapie is vanwege directe toegang verwijzing vanuit de eerste lijn niet noodzakelijk.

Voor een aantal overige verrichtingen gelden er specifieke prestatiebeschrijvingen of zijn de hierna vermelde aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze overige verrichtingen kunnen enkel gedeclareerd worden indien er onverzekerde zorg in combinatie met verzekerde zorg wordt geleverd tijdens de looptijd van een dbc-zorgproduct. Indien binnen de looptijd van een dbc-zorgproduct uitsluitend onverzekerde of verzekerde zorg wordt geleverd, dan dient gebruik gemaakt te worden van reguliere zorgactiviteiten die binnen het dbc-zorgproduct worden vastgelegd.

Extracorporele immunoadsorptiebehandeling en De ABOi en HLAi mogen alleen gedeclareerd worden bij een openstaand dbc-zorgproduct in het kader van een nier-, lever-, darm-, eilandjes- en pancreastransplantatie zorgproductgroep Prenatale screening , , , en Per patiënt kan de prestatie Regiefunctie complexe wondzorg eenmaal per 12 maanden in rekening worden gebracht ongeacht de inhoud of frequentie van de behandeling.

Het traject omvat in ieder geval de volgende onderdelen: De prestatie betreft alle activiteiten van de medisch specialist, die staat ingeschreven in een daarvoor door de Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland aangewezen SCEN-register van KNMG, waaronder met name is begrepen: De prestatie kan door de geconsulteerde medisch specialist, die staat ingeschreven in een specifiek SCEN-register, in rekening worden gebracht. Verpleging, noodzakelijk in verband met medisch-specialistische zorg in de thuissituatie en De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

Een grouper als bedoeld in het eerste lid, voldoet aantoonbaar aan de volgende voorwaarden en specificaties: Van een gedeclareerd dbc-zorgproduct moet altijd, middels een hash-functionaliteit, traceerbaar zijn dat het is afgeleid door een bepaalde grouper. De zorgverlener gebruikt voor de afleiding uitsluitend een grouper die jaarlijks door een onafhankelijke derde, aangesloten bij NOREA dan wel een vergelijkbare organisatie, geauditeerd is ter beoordeling van een betrouwbare en continue werking.

De audit dient jaarlijks voor 1 april over het voorgaande jaar te worden uitgevoerd. Deze toetsing dient plaats te vinden als onderdeel van de toetsing op de betrouwbare en continue werking van de grouper. De audit dient te worden uitgevoerd volgens de richtlijn assurance rapport betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie ISAE type II.

Op basis van deze audit moet gegarandeerd zijn dat een grouper een juiste en verifieerbare afleiding verzorgt. Voor instellingen geldt, in aanvulling op lid 1, dat zij in het bezit dienen te zijn van een toelating als bedoeld in artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen WTZi. Deze eis geldt niet voor organisatorische verbanden die uitsluitend medisch-specialistische zorg leveren waarop geen aanspraak bestaat ingevolge de Zorgverzekeringswet hier wordt gedoeld op onverzekerde zorg. De eigen zorgverlener declareert in één declaratie het totale, integrale tarief van het zorgproduct.

Indien een subtraject geopend wordt in het kader van de selectie van een donor in verband met transplantaties van weefsels en organen zoals omschreven in artikel 2.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende zorgverlener geen dbc-zorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft. De bepalingen zoals opgenomen in lid 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op Wbmv-zorg indien alleen de uitvoerende instelling een Wbmv-vergunning heeft voor het uitvoeren van de zorg. Indien een hoofdbehandelaar in meerdere instellingen werkzaam is en de hoofdbehandelaar de patiënt verwijst naar zichzelf in een andere instelling is er geen sprake van overdracht van het hoofdbehandelaarschap.

De geleverde zorg dient via onderlinge dienstverlening in rekening gebracht te worden, met uitzondering van de volgende situaties: Indien een acute zorgvraag behandeld wordt in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt initieel onder behandeling is, mag de uitvoerende zorgverlener een dbc-zorgproduct in rekening brengen en een zorgtraject openen volgens de algemeen geldende regels.

De zorg hoeft dan niet middels onderlinge dienstverlening te worden verrekend. Home Gratis sexcontact Rollenspel. Mijn Sexjobs Inloggen Advertentie plaatsen Maak account aan. Gangbang Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Nieuwsbrief Vul je e-mail adres in om onze nieuwsbrief te ontvangen: Filteren op locatie Land   Alles Nederland België.

Laat ik me eerst even voorstellen: Ik ben een man van 45 uit Rotterdam. Al een hele tijd heb ik Jij bent een onderdanig meisje 18 - 35 en bent opzoek naar een strenge vaderfiguur. Je hebt van he Jij bent een onderdanig meisje 18 - Leuke spontane Dame gezocht voor een leuk rollenspel. Dokter en patient of je bent stout geweest Leuke spontane Dame gezocht voor een leu Ik man, 45 zoek contact met meisjes of vrouwen di Stout en speels uit Oosterbeek.

We spreken in een bar van een hotel Waar je mij aanspreekt , natuurlijk komt daar een gesprek uit v We spreken in een bar van een hotel Waa Ben vrijgezel geen foto of APPsek Knappe aantrekkelijke quasi-dokter zoekt een BBW-patiënte die zich op de gynaecologenstoel wil laten Knappe aantrekkelijke quasi-dokter zoekt Undercover Themadag bij Eroticcinema Hilversum Altijd al eens anoniem onze cinema willen bezoeken Undercover Themadag bij Eroticcinema Hil EroticCinema Hilversum uit Hilversum.

Hoi, de eerste week van juli moet ik na een operatie een aantal dagen in een ziekenhuis in Tilbur Hoi, de eerste week van juli moet ik Omdat ik vaak in hotels overnacht voor mijn werk, lijkt het mij geil om eens een rollenspel te spele Omdat ik vaak in hotels overnacht voor m Hoi, leuk dat je Mn berichtje wilt lezen. Nou ben ik letterkundig niet echt een kei maar ik ga Mn be Hoi, leuk dat je Mn berichtje wilt lezen Zin in heel spannend rollenspel? Zou graag sex hebben met een echte bbw dame met grote Zin in heel spannend rollen Welke aantrekkelijke slanke jongedame tussen de 18 en 30 jaar droomt er stiekem van dat zij een keer Welke aantrekkelijke slanke jongedame tu

GRATIS ANAAL NEUKEN EROTISCHE MASSAGE ZUTPHEN

Pseudo arts keuring spermaslikkers Zorgverlener Instelling of solist. Natuurlijk persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1, aanhef en onderdeel c, van de Wmg. Het gaat hierbij om patiënten: Deze zorgactiviteit mag per donor eenmaal per orgaan uitname door één hoofdbehandelaar in één instelling die de operatie uitvoert worden vastgelegd. Als deze zorgactiviteit wordt uitgevoerd binnen dbc-zorgproducten voor kindergeneeskunde longgeneeskunde zorgproductgroep geldt dat deze zorgactiviteit alleen mag worden vastgelegd als er een CT-scan, MRI-scan of een Pseudo arts keuring spermaslikkers van de thorax of luchtwegen onder totale narcose wordt uitgevoerd. Exacerbatie van COPD 1.

Pseudo arts keuring spermaslikkers

Stout en speels uit Oosterbeek. We spreken in een bar van een hotel Waar je mij aanspreekt , natuurlijk komt daar een gesprek uit v We spreken in een bar van een hotel Waa Ben vrijgezel geen foto of APPsek Knappe aantrekkelijke quasi-dokter zoekt een BBW-patiënte die zich op de gynaecologenstoel wil laten Knappe aantrekkelijke quasi-dokter zoekt Undercover Themadag bij Eroticcinema Hilversum Altijd al eens anoniem onze cinema willen bezoeken Undercover Themadag bij Eroticcinema Hil EroticCinema Hilversum uit Hilversum.

Hoi, de eerste week van juli moet ik na een operatie een aantal dagen in een ziekenhuis in Tilbur Hoi, de eerste week van juli moet ik Omdat ik vaak in hotels overnacht voor mijn werk, lijkt het mij geil om eens een rollenspel te spele Omdat ik vaak in hotels overnacht voor m Hoi, leuk dat je Mn berichtje wilt lezen.

Nou ben ik letterkundig niet echt een kei maar ik ga Mn be Hoi, leuk dat je Mn berichtje wilt lezen Zin in heel spannend rollenspel? Zou graag sex hebben met een echte bbw dame met grote Zin in heel spannend rollen Welke aantrekkelijke slanke jongedame tussen de 18 en 30 jaar droomt er stiekem van dat zij een keer Welke aantrekkelijke slanke jongedame tu The Bangboat uit Rotterdam. Ik ben een therapeut uit het midden van het land. Meer dan 50 verjaardagen heb ik a Ik ben een therapeut ui Hey lekkere behaarde vrouwen Zin in een heerlijk avontuur?

Lijkt me heerlijk om in contact te kom Hunk uit Bergen op Zoom. Algemeen Barebangs Bukkake Erotisch uitgaan. Body to body massage Massage door dames Massage door paren Massagesalons Prostaat massage Tantra massage.

Automonteurs Autorijles Betaling in natura Kappers Klusjes en onderhoud. Betaald sexcontact Gratis sexcontact. Voor uw en onze veiligheid en om gebruik te blijven maken van Sexjobs dient u akkoord te gaan met: Ik verklaar minimaal 18 jaar te zijn, de algemene voorwaarden van Tease Media B. Ik verklaar hiermee dat ik het privacystatement gelezen heb. Registratieeenheid voor een verpleegdag in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg bij een ziekenhuisindicatie. Deze zorgactiviteit kan worden vastgelegd indien een patiënt in een instelling voor geriatrische revalidatiezorg verblijft, maar de overdracht van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert naar de specialist ouderengeneeskunde nog niet heeft plaats gevonden.

De instelling voor medisch-specialistische zorg registreert deze zorgactiviteit naast een reguliere verpleegdag als onderdeel van het medisch specialistische behandeltraject. Het betreft een geplande afwezigheid van ten hoogste drie afwezigheidsdagen Het is niet toegestaan om voor één kalenderdag zowel een afwezigheidsdag als een verpleegdag te registreren.

Afwezigheidsdagen volgend op een preoperatieve screening worden niet als afwezigheidsdag of verpleegdag aangemerkt. Indien geen terugkeer naar de instelling plaatsvindt tijdens of na afwezigheidsdagen vervalt de mogelijkheid om hiervoor een afwezigheidsdag te registreren. Deze zorgactiviteit kan enkel worden vastgelegd door instellingen die vanuit het planningsbesluit van de minister toestemming hebben gekregen om een OHC-unit inclusief NICU te exploiteren.

Voor deze zorgactiviteiten is de afrondingsregel van toepassing. Per toegestane discipline zijn zorgactiviteiten gedefinieerd op basis van tijdseenheden van vijf minuten. De officiële afrondingsregel bij tijdsregistratie per vijf minuten is: Als sprake is van een tijdsbesteding van minder dan vijf minuten, dan wordt hiervoor geen zorgactiviteit vastgelegd.

Cochleaire implantaten pre- implantatie en Initiële screening voorbereidend onderzoek orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag door één hoofdbehandelaar binnen één instelling die de voorbereidende onderzoeken uitvoert eenmaal per ontvanger per beoogde wachtlijstplaatsing worden vastgelegd op de dag van het eerste face-to-face contact met de ontvanger in het kader van deze fase.

Initiële screening besluitvormend orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag per ontvanger eenmaal per beoogde wachtlijstplaatsing per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum die de beoordeling en besluitvorming uitvoert binnen de initiële screening van de ontvanger.

Screening patiënten wachtlijst orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag per transplantatie eenmaal per dagen dat de ontvanger op de wachtlijst staat worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum die de periodieke controles uitvoert. Operatieve fase orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag per ontvanger eenmaal per transplantatieoperatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum die de transplantatieoperatie uitvoert.

Nazorg met specifieke controles orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag in het 1e jaar van de nazorg na de transplantatie maximaal eenmaal per dagen binnen maximaal 3 subtrajecten per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum.

Nazorg regulier orgaantransplantatie ontvanger Deze zorgactiviteit mag worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar binnen één instelling maximaal eenmaal per dagen per transplantatie. Deze activiteit mag niet geregistreerd worden als er gelijktijdig nazorg wordt geleverd in het transplantatiecentrum zorgactiviteit Initiële screening voorbereidend onderzoek orgaantransplantatie donor Deze zorgactiviteit mag per donor per beoogde orgaan uitname door één hoofdbehandelaar in één instelling worden vastgelegd op de dag van het eerste face-to-face contact in het kader van de orgaantransplantatieprocedure.

Initiële screening besluitvormend orgaantransplantatie donor Deze zorgactiviteit mag per donor per beoogde orgaan uitname door één hoofdbehandelaar in één transplantatiecentrum die de beoordeling en besluitvorming uitvoert voor de initiële screening van de donor in het kader van de orgaantransplantatieprocedure.

Operatieve fase orgaantransplantatie donor Deze zorgactiviteit mag per donor eenmaal per orgaan uitname door één hoofdbehandelaar in één instelling die de operatie uitvoert worden vastgelegd. Nazorg regulier orgaantransplantatie donor Deze zorgactiviteit mag maximaal eenmaal per dagen per transplantatie worden vastgelegd door één hoofdbehandelaar in één instelling. Een bespreking van een ontvanger of donor in een instelling met een Wbmv-vergunning voor de transplantatiezorg door het multidisciplinaire transplantatieteam waarbij systematisch de diagnostiek en het behandelplan van één ontvanger of donor wordt besproken en vastgelegd en de besluitvorming ten aanzien van de transplantatiebehandeling plaats vindt.

Deze activiteit wordt eenmaal per transplantatieteambespreking vastgelegd. Expertise op afstand voor transplantatiezorg bij kinderen Dit advies kan worden geregistreerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Nazorg stamceltransplantaties , , , De keuzes in de behandeling worden zichtbaar in de registratie van de modulen, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in basismodulen het gemeenschappelijk deel van de behandeling en aanvullende modulen patiënt specifieke behandeling op basis van inclusiecriteria.

De directe en indirecte patiëntgebonden behandeltijd voor een medisch specialistische of geriatrische revalidant, in het kader van een op te stellen uit te voeren behandelplan voor een revalidant.

Onder revalidant kan eveneens worden verstaan een persoon die de patiënt vertegenwoordigt, bijvoorbeeld een lid van het patiëntsysteem partner, familie et cetera. De patiëntgebonden behandeltijd wordt per tijdseenheid van 5 minuten door de behandelaar vastgelegd. De zorgactiviteiten en kunnen naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd. Zorgactiviteit wordt vastgelegd in het vervolgsubtraject nadat een CGA in een eerder stadium is uitgevoerd.

Een bespreking van een patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie, waarbij de gegevens van de patiënt via tertiaire verwijzing worden aangeboden, met als doel te beoordelen welke patiënt welke ingreep moet ondergaan. Het gaat om een patiënt die niet onder behandeling is bij het specialisme waar de patiënt besproken wordt. Het betreft besprekingen in het kader van cardiochirurgie, interventiecardiologie en electrofysiologie.

Een bespreking van een patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiopulmonale chirurgie, waarbij de gegevens van de patiënt via tertiaire verwijzing worden aangeboden, met als doel te beoordelen welke patiënt welke ingreep moet ondergaan. Het betreft besprekingen in het kader van cardiopulmonale chirurgie en longgeneeskunde. Een preoperatief onderzoek, uitgevoerd door een anesthesist, met als doel voorafgaand aan een ingreep een risico inventarisatie van de patiënt uit te voeren en daarmee risico reductie te bewerkstelligen bij patiënten die in dagverpleging of in klinisch setting worden geopereerd.

Deze activiteit maakt onderdeel uit van het zorgprofiel van de operateur. Preoperatief onderzoek, peri-operatieve begeleiding en postoperatieve zorg door een cardioloog. Een cardioloog kan deze zorgactiviteit registreren tijdens de opname van een cardiochirurgische patiënt in een instelling met een Wbmv-vergunning voor cardiochirurgie en interventiecardiologie. Dit mag alleen in combinatie met een hartoperatie. Dit behandelingstraject vindt plaats in nauwe samenwerking met de thoraxchirurg.

Deze activiteit kan door iedere betrokken beroepsbeoefenaar worden vastgelegd en maakt onderdeel uit van het dbc-zorgproduct van de hoofdbehandelaar, behorende bij de zorgvraag die wordt besproken in de multidisciplinaire bespreking. Per multidisciplinair overleg mag deze zorgactiviteit slechts eenmaal per specialisme geregistreerd worden. Een bespreking van de palliatieve zorg van een patiënt door een palliatief team, bestaande uit minimaal twee poortspecialisten.

Deze activiteit kan door iedere betrokken beroepsbeoefenaar worden vastgelegd en maakt onderdeel uit van het dbc-zorgproduct van de hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar mag naast deze activiteit een polikliniekbezoek vastleggen in zijn dbc-zorgproduct.

Per multidisciplinair consult mag deze zorgactiviteit slechts eenmaal per specialisme geregistreerd worden. Spoedeisende hulp contact op de SEH-afdeling Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op de spoedeisende hulp. Deze activiteit kan naast een polikliniekbezoek worden vastgelegd. Spoedeisende hulp contact buiten de SEH-afdeling, elders in het ziekenhuis Een face-to-face contact tussen een patiënt en poortspecialist, SEH-arts KNMG, arts-assistent, verpleegkundig specialist of physician assistant in het kader van een acute zorgvraag op een andere afdeling dan de spoedeisende hulp.

Een diagnostisch of screenend contact van een medisch specialist of arts-assistent die de poortfunctie uitvoert op verzoek van de hoofdbehandelaar met een patiënt tijdens een klinische opname voor een ander specialisme.

Deze zorgactiviteit kan per consult in het kader van medebehandeling worden vastgelegd. Een polikliniekbezoek in het kader van protocol neonatologie langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis , waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist of arts-assistent , in het kader van langdurige nacontrole van een neonaat met een NICU voorgeschiedenis.

Er kan geen polikliniekbezoek naast deze activiteit worden geregistreerd. Een polikliniekbezoek, waarbij sprake is van een face-to-face contact tussen patiënt en poortspecialist specialist of arts-assistent , in het kader van langdurige nacontrole van een patiënt met een PICU voorgeschiedenis.

Deze zorgactiviteit betreft een multidisciplinair overleg tussen een cardioloog of longarts en één of meerdere andere zorgaanbieders. Deze zorgactiviteit mag eenmaal per overleg worden vastgelegd in het subtraject dat wordt uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van een cardioloog of longarts. Individuele intake voor enkel- of meervoudige hartrevalidatie, bestaande uit een intakegesprek en een inspanningstest.

Behandelmodule FIT met minder dan tien sessies of meer dan tien sessies De bewegingsmodule FIT van het enkel- of meervoudige longrevalidatieprogramma bestaat uit een aantal sessies van ieder minimaal vijf kwartier onder begeleiding van minimaal twee fysiotherapeuten met optionele inspanningstest.

De behandelsessie FIT van het hartrevalidatieprogramma bestaat uit een groepssessie van minimaal 1 uur, waarbij minimaal één erkend HR fysiotherapeut per vijf patiënten aanwezig is. De behandelsessie PEP van het hartrevalidatieprogramma bestaat uit een sessie van minimaal twee uur in groepsverband, gericht op gedragsverandering onder begeleiding van een daartoe geschoolde deskundige op het gebied van motivational interviewing. Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld Als deze zorgactiviteit wordt uitgevoerd binnen dbc-zorgproducten voor kindergeneeskunde longgeneeskunde zorgproductgroep geldt dat deze zorgactiviteit alleen mag worden vastgelegd als er een CT-scan, MRI-scan of een PET-scan van de thorax of luchtwegen onder totale narcose wordt uitgevoerd.

Echografie hart door kindercardioloog of cardex De zorgactiviteit wordt geregistreerd bij verdenking op een kindercardiologische aandoening of bij een niet complexe, niet topreferente kindercardiologische aandoening. Hierbij moet echografische beeldvorming worden uitgevoerd, geïnterpreteerd en beoordeeld. De zorgactiviteit kan alleen worden uitgevoerd door een kindercardioloog of door een kinderarts die is opgeleid in de non-invasieve kindercardiologische diagnostiek en echocardiografie en is geregistreerd bij de sectie kindercardiologie Cardio-expert.

Echografie hart complex door kindercardioloog Uitgebreide echocardiografie bij een kind met een reeds geconstateerde topreferente kindercardiologische aandoening, uitgevoerd en beoordeeld door een kindercardioloog.

Er vindt gedetailleerde beeldvorming, interpretatie en verslaglegging van de cardiale anatomie en functie plaats. De duur van het echo-onderzoek is minimaal 30 minuten, waarbij gebruik gemaakt wordt van technologisch geavanceerde echocardiografieapparatuur. Opvang van het kind door kinderarts bij sectio caesarea De opvang van het kind door de kinderarts in het kader van een klinische opname voor niet-complexe zorg neonatologie.

Begeleiding bij chronische totale parenterale voeding TPV Controle van patiënt onder 18 jaar op thuis TPV, inclusief reguliere laboratoriumcontroles door mdl-kinderarts. Uitvoeren handelingsprotocol postmortaal wiegendood De procedure volgens het handelingsprotocol na wiegendood van de landelijke werkgroep wiegendood.

Uitvoeren, begeleiden, interpreteren en bewaken door kinderarts subspecialist van diagnostische tests , , , , , en Deze zorgactiviteiten worden door de genoemde kinderarts-subspecialist geregistreerd bij een topreferente casus van een subspecialistische aandoening bij kinderen. Bij een niet-topreferente patiënt van het betreffende subspecialisme kan deze zorgactiviteit niet worden geregistreerd. Bij patiënten met klachten die ook door een algemeen kinderarts behandeld kunnen worden, mag deze zorgactiviteit niet geregistreerd worden.

Begeleiding van kinderen bij de toediening van bloedtransfusies Deze zorgactiviteit wordt geregistreerd bij begeleiding van kinderen bij toediening van bloedtransfusies door een kinderarts in samenwerking met een tertiair centrum kinderhematologie of kinderoncologie. Instellen of reguleren stollingsfactoren bij kinderen met ernstige stollingsstoornissen De zorgactiviteit wordt eenmalig geregistreerd wanneer op een metabool dieet wordt overgegaan.

Klinisch peri-operatieve zorg longchirurgie bij kinderen in verband met congenitale longproblematiek Aansturen door kinderarts van multidisciplinair team met medisch specialisten van 3 verschillende AGB-specialismen Deze zorgactiviteit wordt geregistreerd bij het aansturen door de kinderarts van een multidisciplinair team met medisch specialisten van drie verschillende AGB-specialismen. De patiënt is door alle drie de AGB-specialismen afzonderlijk gezien en hiervan is verslag gedaan.

Deze zorgactiviteit mag door de aansturende kinderarts eenmalig per subtraject en niet naast de zorgactiviteit Multidisciplinair overleg worden geregistreerd voor dezelfde zorgvraag. Zorgactiviteit mag geregistreerd worden tijdens het eerste face-to-face contact binnen het eerste subtraject. Lichttherapie, al of niet ondersteund door medicamenteuze fotosensibiliserende therapie, per behandeling Deze zorgactiviteit mag niet in de thuissituatie geregistreerd worden.

Indien een patiënt lichttherapie in de thuissituatie ontvangt, wordt zorgactiviteit geregistreerd. Lichttherapie-apparaat voor UVB-thuisbelichting Behandeling van ernstige, uitgebreide huidaandoening met zalf bijv. Deze zorgactiviteit wordt per kalenderdag geregistreerd en mag niet worden geregistreerd voor behandeling in de thuissituatie. Het enkelvoudig erfelijkheidsadvies bevat de voorbereiding, het gesprek zelf inclusief het opmaken van een stamboom, counseling en daarna afronding met een brief aan adviesvragers en aan verwijzers.

Er is bij dit erfelijkheidsonderzoek geen vervolgonderzoek nodig. Zorgactiviteitcode wordt geregistreerd bij het eerste erfelijkheidsadviseringsgesprek voor het meest complexe erfelijkheidsonderzoek bij onbekende gendefect en.

Zorgactiviteitcode kan worden geregistreerd wanneer bij een familielid van de adviesvrager eerder een erfelijke aandoening is aangetoond, de zogenaamde cascadescreening. Gedurende het erfelijkheidsonderzoek worden de contactmomenten vastgelegd door middel van de reguliere zorgactiviteiten, zoals een polikliniekbezoek of telefonisch consult. De categorie supplementaire producten bestaat uit overige zorgproducten die zowel los als additioneel bij een dbc-zorgproduct gedeclareerd kunnen worden.

Een add-ongeneesmiddel kan uitsluitend worden geregistreerd in combinatie met een zorgtraject, tenzij een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijbehorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt toegediend en gedeclareerd.

Voor een aantal eerstelijnsdiagnostiek producten zijn er specifieke prestatiebeschrijvingen die hierna worden vermeld. Bij een inzending met een vriescoupe wordt, naast de basisdeclaratiecode voor de zwaartecategorie, een extra aparte code voor vriescoupe geregistreerd. Voor de overige zorgproducten ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, diëtetiek, orthoptie en oefentherapie is vanwege directe toegang verwijzing vanuit de eerste lijn niet noodzakelijk.

Voor een aantal overige verrichtingen gelden er specifieke prestatiebeschrijvingen of zijn de hierna vermelde aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze overige verrichtingen kunnen enkel gedeclareerd worden indien er onverzekerde zorg in combinatie met verzekerde zorg wordt geleverd tijdens de looptijd van een dbc-zorgproduct. Indien binnen de looptijd van een dbc-zorgproduct uitsluitend onverzekerde of verzekerde zorg wordt geleverd, dan dient gebruik gemaakt te worden van reguliere zorgactiviteiten die binnen het dbc-zorgproduct worden vastgelegd.

Extracorporele immunoadsorptiebehandeling en De ABOi en HLAi mogen alleen gedeclareerd worden bij een openstaand dbc-zorgproduct in het kader van een nier-, lever-, darm-, eilandjes- en pancreastransplantatie zorgproductgroep Prenatale screening , , , en Per patiënt kan de prestatie Regiefunctie complexe wondzorg eenmaal per 12 maanden in rekening worden gebracht ongeacht de inhoud of frequentie van de behandeling.

Het traject omvat in ieder geval de volgende onderdelen: De prestatie betreft alle activiteiten van de medisch specialist, die staat ingeschreven in een daarvoor door de Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland aangewezen SCEN-register van KNMG, waaronder met name is begrepen: De prestatie kan door de geconsulteerde medisch specialist, die staat ingeschreven in een specifiek SCEN-register, in rekening worden gebracht. Verpleging, noodzakelijk in verband met medisch-specialistische zorg in de thuissituatie en De zorgverlener zorgt ervoor dat de declaratiedataset die aan een grouper wordt aangeboden uitsluitend zorgactiviteiten bevat die zijn gekoppeld aan een subtraject ter beantwoording van een zorgvraag van de patiënt met inachtneming van de bepalingen van deze regeling.

Een grouper als bedoeld in het eerste lid, voldoet aantoonbaar aan de volgende voorwaarden en specificaties: Van een gedeclareerd dbc-zorgproduct moet altijd, middels een hash-functionaliteit, traceerbaar zijn dat het is afgeleid door een bepaalde grouper.

De zorgverlener gebruikt voor de afleiding uitsluitend een grouper die jaarlijks door een onafhankelijke derde, aangesloten bij NOREA dan wel een vergelijkbare organisatie, geauditeerd is ter beoordeling van een betrouwbare en continue werking. De audit dient jaarlijks voor 1 april over het voorgaande jaar te worden uitgevoerd. Deze toetsing dient plaats te vinden als onderdeel van de toetsing op de betrouwbare en continue werking van de grouper.

De audit dient te worden uitgevoerd volgens de richtlijn assurance rapport betreffende interne beheersingsmaatregelen bij een serviceorganisatie ISAE type II. Op basis van deze audit moet gegarandeerd zijn dat een grouper een juiste en verifieerbare afleiding verzorgt. Voor instellingen geldt, in aanvulling op lid 1, dat zij in het bezit dienen te zijn van een toelating als bedoeld in artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen WTZi.

Deze eis geldt niet voor organisatorische verbanden die uitsluitend medisch-specialistische zorg leveren waarop geen aanspraak bestaat ingevolge de Zorgverzekeringswet hier wordt gedoeld op onverzekerde zorg.

De eigen zorgverlener declareert in één declaratie het totale, integrale tarief van het zorgproduct. Indien een subtraject geopend wordt in het kader van de selectie van een donor in verband met transplantaties van weefsels en organen zoals omschreven in artikel 2.

Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan door de uitvoerende zorgverlener geen dbc-zorgproduct of overig zorgproduct worden gedeclareerd. Alleen door de instelling waar de patiënt als eigen patiënt onder behandeling is, wordt een dbc-zorgproduct of overig zorgproduct in rekening gebracht. Indien er sprake is van onderlinge dienstverlening kan de uitvoerende zorgverlener de vergoeding daarvoor uitsluitend in rekening brengen aan de zorgverlener die de patiënt in behandeling heeft.

De bepalingen zoals opgenomen in lid 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing op Wbmv-zorg indien alleen de uitvoerende instelling een Wbmv-vergunning heeft voor het uitvoeren van de zorg. Indien een hoofdbehandelaar in meerdere instellingen werkzaam is en de hoofdbehandelaar de patiënt verwijst naar zichzelf in een andere instelling is er geen sprake van overdracht van het hoofdbehandelaarschap.

De geleverde zorg dient via onderlinge dienstverlening in rekening gebracht te worden, met uitzondering van de volgende situaties: Indien een acute zorgvraag behandeld wordt in een andere instelling dan de instelling waar de patiënt initieel onder behandeling is, mag de uitvoerende zorgverlener een dbc-zorgproduct in rekening brengen en een zorgtraject openen volgens de algemeen geldende regels. De zorg hoeft dan niet middels onderlinge dienstverlening te worden verrekend.

Indien zorg verleend wordt door een andere instelling in het kader van een second opinion mag de uitvoerende zorgverlener een dbc-zorgproduct in rekening brengen en een zorgtraject openen volgens de algemeen geldende regels.

Het dbc-zorgproduct wordt gedeclareerd bij de patiënt of bij de zorgverzekeraar waar de patiënt op de startdatum van het dbc-zorgproduct is verzekerd. Bij declaratie van een dbc-zorgproduct vermeldt de zorgverlener het subtrajectnummer.

Declaratie van parallelle dbc-zorgproducten is niet toegestaan indien de onderliggende diagnosen voorkomen in de diagnose-combinatietabel. De declaratie van een dbc-zorgproduct moet een zegel hash-code hebben waaruit blijkt dat deze door een grouper is afgeleid. Het tarief voor uitname van een orgaan bij een levende orgaandonor, wordt in rekening gebracht bij de verzekeraar van en op naam van de ontvanger van het orgaan. Wanneer een cardioloog en een cardiochirurg samen een AICD-implantatie uitvoeren, dan kan hiervoor één dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

Een dbc-zorgproduct voor topreferente kinderoncologie , , , , , , , , , , , en kan niet in combinatie met een ander dbc-zorgproduct kindergeneeskunde zorgproductgroep worden gedeclareerd. Een dbc-zorgproduct voor multitrauma , , en mag per instelling door één specialisme worden gedeclareerd. Voor hemato-oncologie middel en zwaar mag per patiënt eenmaal per twee jaar door één instelling een initieel SKION dbc-zorgproduct in rekening worden gebracht. In beide situaties geldt dat het niet is toegestaan dat bij overdracht van het hoofdbehandelaarschap door de overnemende instelling opnieuw een initieel zorgproduct in rekening wordt gebracht voor dezelfde patiënt.

Voor patiënten waarbij de behandeling voor 1 januari is gestart, dienen de dbc-zorgproducten conform de productstructuur in rekening te worden gebracht voor de looptijd van het behandelprotocol. Een overig zorgproduct wordt gedeclareerd bij de patiënt of bij de zorgverzekeraar waar de patiënt op het moment van de uitvoerdatum van het overige zorgproduct is verzekerd. Een overig zorgproduct uit de categorieën eerstelijnsdiagnostiek en paramedische behandeling en onderzoek, kan alleen in rekening worden gebracht als er sprake is van: Een overig zorgproduct uit de categorie supplementaire producten kan naast een dbc-zorgproduct worden gedeclareerd.

Een add-on dialyse toeslag op de ic mag alleen in combinatie met een ic-behandeldag , of worden gedeclareerd. Een add-on dialysetoeslag mag dus niet in combinatie met een add-on voor de neonatale ic en de pediatrische ic of worden gedeclareerd. Bij declaratie van een add-on geneesmiddel wordt het zorgtrajectnummer van het zorgtraject waarop het betrekking heeft meegestuurd.

Bij declaratie van een add-on ic wordt het subtrajectnummer van het zorgproduct waarop het betrekking heeft meegestuurd. Indien er sprake is van een add-on ic met zorgtype 52 wordt het eigen subtrajectnummer meegestuurd.

De toeslag ECMO kan alleen in rekening gebracht worden als op een kalenderdag op enig moment sprake is geweest van Extra Corporele Membraan Oxygenatie therapie bij een patiënt op neonatale ic of pediatrische ic.

De ECMO prestatie kan als zijnde een toeslag naast de Neonatale intensive care of Pediatrische intensive care gedeclareerd worden. Ozp-stollingsfactoren kunnen slechts in rekening worden gebracht door centra voor hemofiliebehandeling en aanverwante hemostaseziekten, die door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van artikel 8 van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen WBMV als zodanig zijn aangewezen.

Als een patiënt een geneesmiddel gebruikt waarvoor een add-on, respectievelijk een ozp-stollingsfactor is vastgesteld dan moet de zorgverlener het geneesmiddel als add-on, respectievelijk ozp-stollingsfactor declareren. Het ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken en kan bij een INR bepaling niet in rekening worden gebracht.

Het overig zorgproduct toeslag op ordertarief bij decentrale afname van patiëntmateriaal mag alleen in combinatie met het overig zorgproduct ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratorium worden gedeclareerd. Deze prestatie mag niet in combinatie met een overig zorgproduct huisbezoek en worden gedeclareerd.

Hiervoor mogen niet de overige zorgproducten , of worden gedeclareerd. Voor een overig zorgproduct spermaonderzoek , en is een verzoek van de eerste lijn niet noodzakelijk als dit onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de gynaecoloog in het kader van een fertiliteitsspreekuur. Dit kan ook een verzoek van of door verwijzing vanuit de tweede lijn zijn. De zorgaanbieder moet altijd kunnen aantonen dat de uitgevoerde behandeling geen betrekking heeft op de zorgvraag van een openstaand subtraject.

Indien er sprake is van poliklinische fysiotherapie kunnen de betreffende zorgactiviteiten, ook wanneer deze niet op verzoek van de eerste lijn worden uitgevoerd, naast de dbc-zorgproducten gedeclareerd worden. Deze uitzondering geldt niet voor revalidatiegeneeskunde en geriatrische revalidatiezorg. Een overig zorgproduct uit de categorie overige verrichtingen mag los gedeclareerd worden en maakt geen onderdeel uit van het profiel van een dbc-zorgproduct.

De prestatie Regiefunctie complexe wondzorg mag worden gedeclareerd, indien: Het overig zorgproduct injectiepen bij somatropine mag alleen worden gedeclareerd indien: De standaardprestatie bestaat uit 15 minuten directe tijd en 15 minuten indirecte tijd. De zorgverlener dient de te keuren persoon te informeren wanneer hij verwacht gebruik te maken van de toeslag bovenop de standaardprestatie.

Deze toeslagprestatie kan meerdere keren in rekening worden gebracht, per 15 minuten directe tijd dat de keuring langer duurt dan de standaardprestatie. De toeslagprestatie mag ook in rekening gebracht worden voor indirecte tijd. Bij een vorderingsprocedure mag deze toeslag maximaal vier keer in rekening gebracht worden voor indirecte tijd.

Bij een eigen verklaringsprocedure mag de toeslag , enkel indien sprake is van een neurologische of psychiatrische keuring, maximaal twee keer in rekening gebracht worden voor indirecte tijd.

Alleen voor daadwerkelijk gerealiseerde tijdbesteding mogen toeslagen in rekening gebracht worden. Toeslag in verband met chronische beademing - revalidatie Deze toeslag mag in rekening worden gebracht voor iedere verpleegdag waarop een patiënt, die afhankelijk is van chronische kunstmatige beademing, chronische beademing ontvangt in het kader van een revalidatiebehandeling. Het gaat hierbij om patiënten: De inzet van de revalidatiearts in verband met een calamiteit die zich tijdens en als gevolg van de chronische beademing voordoet, vormt geen onderdeel van deze toeslag, maar kan als directe tijd worden geregistreerd.

Deze toeslag is ook niet van toepassing op patiënten die in principe zelfstandig ademhalen, maar waarbij op grond van hun aandoening te verwachten is dat zij incidenteel en kortdurend beademd moeten worden of een andere vorm van ondersteuning van de ademhaling nodig hebben.

Voor het vastleggen van deze zorg mag de zorgactiviteitcode Klinische verpleging — ademhaling ondersteuning zuurstof geven, airstacken longvolume op peil houden , longen uitzuigen — revalidatie te worden gebruikt. Een zorgverlener mag een dbc-zorgproduct vóór de algemene sluitingsregels uit artikel 17 en 18 declareren indien is voldaan aan onderstaande voorwaarden: De terugvaloptie in lid 1 vervalt met terugwerkende kracht als de onder b bedoelde behandeling vóór de onder c bedoelde toekomstige sluitingsdatum wordt hervat.

De verplichting genoemd in het eerste lid, onderdeel r zorgactiviteiten , is niet van toepassing indien de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring hebben ondertekend als bedoeld in bijlage 9 van deze regeling. Deze verklaring dient voor de zorgverzekeraar te allen tijde opvraagbaar te zijn. De zorgaanbieder is verplicht in zijn administratie een afschrift te houden van een privacy-verklaring als bedoeld in bijlage 9 van deze regeling. De registratieverplichting van het zorgtrajectnummer als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c bij add-ongeneesmiddelen geldt niet als een behandeling in het buitenland wordt geleverd en het bijhorende geneesmiddel met een add-on declaratietitel in Nederland wordt toegediend en gedeclareerd.

De verplichting genoemd in het eerste lid, onderdelen e en m, is niet van toepassing indien de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring hebben ondertekend als bedoeld in bijlage 9 van deze regeling. Zorgverleners zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling maken een standaard prijslijst bekend voor prestaties in het vrije en gereguleerde segment. De tarieven zoals opgenomen in de standaard prijslijst worden ook wel passantentarieven genoemd. De in de standaard prijslijst opgenomen tarieven worden door de zorgverleners, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, in rekening gebracht voor het leveren van zorg aan niet-verzekerde patiënten en aan patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende zorgaanbieder heeft gesloten.

De zorgverlener draagt er zorg voor dat het voor een consument op eenvoudige wijze mogelijk is om voor aanvang van een behandelingsovereenkomst op afstand kennis te nemen van de standaard prijslijst -en van jaar t en t Solisten die declareren op basis van een individuele beschikking zie artikel 31 zijn verplicht om wijzigingen in de bedrijfsvoering of wijzigingen in de organisatiestructuur aan de NZa te melden.

Voor zorgactiviteiten inclusief overige zorgproducten zijn de regels leidend die op de uitvoerdatum geldig zijn. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: In deze regeling beschrijft de NZa welke voorwaarden, voorschriften en beperkingen zorgaanbieders in acht moeten nemen bij de registratie en declaratie van medisch-specialistische zorg, audiologische zorg, trombosezorg, zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering, geriatrische revalidatiezorg en mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden.

Indien zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze regeling vallen zich niet aan deze regels houden, kan de NZa op grond van hoofdstuk 6 van de Wet marktordening gezondheidszorg Wmg handhavende maatregelen nemen.

In deze beschikking kunnen nadere voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden gesteld aan de declaratie van bepaalde prestaties en tarieven die in acht moeten worden genomen bij de registratie en declaratie van deze zorg. In het kader van deze regeling worden onder instellingen voor medisch-specialistische zorg verstaan: Onder zorgaanbieders die mondzorg leveren zoals kaakchirurgen die bieden valt zowel een kaakchirurg-solist, alsmede een instelling die kaakchirurgie levert.

De Minister van VWS heeft in de aanwijzing van 21 mei , kenmerk MC, aangegeven dat instellingen die kaakchirurgie leveren, vallen onder de reikwijdte van artikel 1. Onderdeel l en m: Onder afhandelen wordt ook verstaan het overdragen van de patiënt naar een andere zorgverlener niet zijnde een interne overdracht.

In het kader van deze regeling worden onder instellingen voor medisch-specialistische zorg verstaan; algemene en categorale ziekenhuizen, universitaire medische centra, zelfstandige behandelcentra, epilepsie instellingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra, longrevalidatie-instellingen, dialysecentra en huisartsen laboratoria voor zover deze werkzaamheden verrichten ten behoeve van de in dit artikel genoemde instellingen.

VWS stelt voor de geriatrische revalidatiezorg een apart macrokader vast. Tandarts-specialisten voor mondziekten en kaakchirurgie kunnen ook een poortfunctie hebben, maar declareren alleen overige zorgproducten.

In sommige gevallen kan een poortspecialist ook als ondersteunend specialist werken bijvoorbeeld internist die diagnostische scopie uitvoert. Met de invoering van integrale tarieven per 1 januari is het declaratierecht van dbc-zorgproducten en overige zorgproducten voorbehouden aan twee soorten zorgaanbieders, te weten: Indien er bij een specialisme bijvoorbeeld kindergeneeskunde sprake is van één zorgvraag waarbij verschillende subspecialismen zijn betrokken, mag er één zorgtraject worden geregistreerd.

De extra profieleisen gelden voor het subtraject van het parallelle zorgtraject en niet voor subtrajecten die binnen het eerst geopende zorgtraject vallen. Om te bepalen wat het subtraject van het parallelle zorgtraject is, is de openingsdatum van het zorgtraject bepalend en niet de openingsdatum van het subtraject. Bij parallelliteit binnen één specialisme tijdens een klinische periode moeten de verpleegdagen aan één subtraject worden gekoppeld.

Verpleegdagen worden gekoppeld aan het subtraject van de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en verantwoordelijk is voor deze opname. Het verdelen van verpleegdagen is niet toegestaan. Het specialisme geriatrische revalidatiezorg beschikt niet over het zorgtype Het icc valt voor dit specialisme onder zorgtype Indien een poortspecialist in de rol van ondersteuner op verzoek van een specialisme van de eigen instelling een zorgactiviteit levert welke op het overzicht overige zorgproducten voorkomt, dan zijn de zorgactiviteiten enkel onderdeel van het zorgprofiel van het aanvragend specialisme en is er geen sprake van een overig zorgproduct.

De zorgactiviteiten dienen bij het zorgtraject van de aanvragende specialist te worden vastgelegd. De genoemde zorgactiviteiten kunnen op twee manieren gekoppeld worden aan het zorgtraject van de hoofdbehandelaar: De ICD code is alfanumeriek en opgebouwd uit drie tot vijf posities, exclusief leestekens zoals punt, slash, asterisk en plusteken dagger.

De ICD code moet op het diepste niveau worden geregistreerd. Als in de periode na afsluiten van het voorgaande subtraject binnen dagen geen zorgactiviteiten zijn geregistreerd in het kader van de zorgvraag van het betreffende zorgtraject, hoeft dus geen vervolg subtraject te worden geopend. Binnen een zorgtraject kunnen tussen subtrajecten periodes van een veelvoud van dagen bestaan waarbinnen geen zorgactiviteiten zijn geregistreerd.

De ontslagdatum is de datum dat de laatste verpleegdag of ic-behandeldag binnen het subtraject is geregistreerd, zonder dat aansluitend een afwezigheidsdag is geregistreerd.

Het nummer achter de uitzonderingsregel correspondeert met de afsluitregelcode zie bijlage 5. Gelet op de integraliteit van de producten voor orgaantransplantatietrajecten exclusief hart-, long- en hartlongtransplantatie geldt voor alle zorgactiviteiten dat deze slechts door één hoofdbehandelaar per instelling vastgelegd mogen worden.

Er mogen per fase geen parallelle trajecten voor snijders en beschouwers worden geopend. Ten aanzien van de screening wordt onderscheid gemaakt tussen de initiële screening en de follow-up die plaatsvindt tijdens de wachtlijstperiode. Na ieder onderdeel wordt de beslissing genomen of de patiënt in aanmerking komt voor de volgende stap in de transplantatieprocedure. Bij een negatieve beslissing wordt het transplantatietraject beëindigd en wordt het lopende subtraject op de e dag na openen gesloten.

De initiële screening kan voor een deel plaatsvinden in de periferie; dit betreft het voorbereidende onderzoek waarna de ontvanger bij afwezigheid van absolute contra-indicaties wordt doorverwezen naar het transplantatiecentrum. Bij positieve besluitvorming vindt de prioritering en aanmelding van de patiënt voor de wachtlijst plaats. In het eerste jaar na de transplantatie vindt de nazorg predominant plaats vanuit de transplantatiecentra.

Dit betreft onder meer de volgende activiteiten: Daarnaast kunnen in het 1 e jaar na de transplantatie reguliere controles en behandeling plaatsvinden in de niet-transplantatiecentra. Hieronder valt onder meer: Wanneer een hertransplantatie plaatsvindt binnen een lopend subtraject fase 2 of fase 3 wordt het subtraject afgesloten één dag voor de dag dat de hertransplantatie plaatsvindt en wordt een nieuw operatief subtraject geopend. Er is alleen sprake van een nieuwe screeningsfase fase 1 indien de besluitvorming na de 1 e initiële screening niet tot aanmelding voor de wachtlijst heeft geleid en na verloop van tijd een nieuwe initiële screening wordt uitgevoerd.

De transplantatie-gerelateerde zorgvragen betrekking hebbende op vroege complicaties tijdens de looptijd van het operatieve fase 2 subtraject of binnen het eerst geopende nazorg traject van dagen maken onder meer onderdeel uit van het transplantatiezorgtraject: Voor de dialyse geldt dat chronische dialyse voorafgaand aan een transplantatie via de gebruikelijke manier in een apart zorgtraject geregistreerd wordt.

Acute dialyse tijdens de operatieve fase maakt onderdeel uit van het subtraject waarbinnen de transplantatie plaatsvindt. Als de dialyse tijdens de ic-periode plaatsvindt, wordt dit gedeclareerd via een add-on ic. Lid 17 onderdeel c: Het plaatsen van een lange termijn steunhart wordt beschouwd als een voortraject orgaantransplantatie. Dus ook bij het vervangen van een steunhart geldt deze sluitregel. Op het moment dat voor meerdere zorgvragen meerdere beroepsbeoefenaren vanuit verschillende specialismen hoofdbehandelaar zijn en tegelijkertijd een polikliniekbezoek hebben met de patiënt, dan is het toegestaan om voor deze verschillende beroepsbeoefenaren een polikliniekbezoek te registreren.

Na ontslag uit de kliniek worden, in geval van een poliklinisch vervolgtraject, herhaalpolikliniekbezoeken , en geregistreerd. Er is sprake van een verblijf indien is voldaan aan de definitie van een verpleegdag. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder. Er is sprake van een overnachting als de patiënt opgenomen wordt vóór 0. In tabel 2 zijn diverse situaties opgenomen die helderheid verschaffen over wat er geregistreerd dient te worden ervan uitgaande dat aan alle overige voorwaarden uit de definitie wordt voldaan.

Voorbeelden bij het begrip overnachting. Als voorbeeld van de afrondingsregel wordt een tijdsbesteding van 6 of 7 minuten geregistreerd als 5 minuten en een tijdsbesteding van 8 of 9 minuten geregistreerd als 10 minuten. Indien sprake is van een afgebroken transplantatieoperatie waarbij de patiënt is opgenomen voor de transplantatieoperatie, de OK is voorbereid maar de geplande transplantatie op het laatste moment geen doorgang vindt dan mag dit vastgelegd worden onder de operatieve fase.

Echter als de patiënt wel is opgenomen maar de OK tijdig is gecanceld dan mag dit niet als operatieve fase vastgelegd worden en valt dit nog onder de screening.

De in directe behandeltijd mag naast de zorgactiviteiten die de behandelsetting weergeven worden geregistreerd. Het is niet toegestaan om directe tijd vast te leggen indien er geen direct contact is zoals bij een patiënt die zelfstandig traint zonder toezicht of bij een no-show.

Voor de vastlegging van de specifieke activiteiten van de verpleging in de geriatrische revalidatiezorg is een zestal specialistische verpleegkundige zorgactiviteiten beschikbaar, waarbij alleen de direct patiëntgebonden tijd wordt vastgelegd en niet de indirect patiëntgebonden tijd. Indirecte patiëntgerichte tijd binnen de medisch specialistische revalidatiezorg wordt pas vanaf tien minuten per dag geregistreerd om de administratieve lastendruk niet onnodig te verhogen. Indien meerdere beroepsbeoefenaren van een specialisme deelnemen aan het multidisciplinair overleg telt dit als één AGB-specialisme en mag de zorgactiviteit dus slechts door één beroepsbeoefenaar per specialisme per multidisciplinair overleg worden vastgelegd.

Indien meerdere beroepsbeoefenaren van een specialisme deelnemen aan het multidisciplinair consult telt dit als één AGB-specialisme en mag de zorgactiviteit dus slechts door één beroepsbeoefenaar per specialisme per multidisciplinair consult worden vastgelegd.

Van medebehandeling van een patiënt die klinisch is opgenomen op de PAAZ of PUK afdeling is geen sprake indien een medisch specialist of arts assistent die de poortfunctie uitvoert een patiënt behandelt in het kader van een zorgvraag voor ggz. Lid 4 onderdeel b: De prestatieomschrijving en het tarief sluiten dan ook aan bij de regels voor de Wlz. Het overig zorgproduct huisbezoek is per 1 januari vervangen door twee nieuwe overige zorgproducten Periodiek huisbezoek en Incidenteel huisbezoek.

Periodieke huisbezoeken betreffen in de regel huisbezoeken in het kader van de begeleiding van een antistollingsbehandeling. Incidentele huisbezoeken vinden in de regel plaats op verzoek van de huisarts. De afleiding moet op basis van de beslisbomen, -tabellen, en —afsluitregels die gelden op het moment van opening van het subtraject.

Lid 3 onderdeel a: Onder input wordt de data verstaan die aan een grouper wordt aangeboden, zoals een subtraject en zorgactiviteiten. Instellingen die kaakchirurgie leveren vallen volgens de aanwijzing integrale tarieven onder instellingen voor medisch-specialistische zorg.

De reikwijdte van het begrip onderlinge dienstverlener is ruimer geworden, onder andere omdat het tot 1 januari bestaande zelfstandig declaratierecht van de vrijgevestigd medisch specialist niet meer bestaat.

Zorg geleverd door een vrijgevestigd medisch specialist ten behoeve van een zorgverlener valt per onder de definitie van onderlinge dienstverlening.

Voor onderlinge dienstverlening is één algemene prestatie genaamd: Dit houdt in dat hiermee alle denkbare deel prestaties respectievelijk activiteiten in rekening kunnen worden gebracht die in het kader van onderlinge dienstverlening tussen zorgaanbieders instellingen, natuurlijke personen, rechtspersonen, solisten, et cetera plaatsvinden. Hiermee wordt het voor zorgaanbieders mogelijk om zelf te kiezen voor een vorm van vergoeding voor over en weer verleende diensten en geleverde prestaties.

De looptijd van het behandelprotocol voor hemato-oncologie middel en zwaar is twee jaar en voor de overige SKION behandelingen één jaar. Als een zorgverlener een geneesmiddel toepast dat niet als add-ongeneesmiddel of ozp-stollingsfactor is opgenomen in de G-standaard, dan moet de zorgverlener het geneesmiddel declareren als onderdeel van een dbc-zorgproduct. Van klinische fysiotherapie is sprake als een patiënt fysiotherapie ontvangt tijdens een klinische opname.

Aangezien de tarieven van de dbc-zorgproducten zijn opgeschoond voor poliklinische fysiotherapie, kan poliklinische fysiotherapie, ook wanneer deze niet op verzoek van de eerste lijn wordt uitgevoerd, naast de dbc-zorgproducten gedeclareerd worden. Zie voor het maximumtarief de prestatie- en tariefbeschikking Medisch-specialistische verpleging in de thuissituatie op de website van NZa. Het daarin vastgestelde maximumtarief is vastgesteld per eenheid van een uur. Het komt echter voor dat slechts een deel van een uur zorg wordt geleverd aan een cliënt.

Als dit het geval is, wordt het in rekening te brengen aantal eenheden naar evenredigheid berekend. Hiermee wordt voorkomen dat men bij bijvoorbeeld zeventien minuten geleverde zorg een volledig uur in rekening brengt. Voor de afronding van het aantal, naar evenredigheid, in rekening te brengen eenheden, wordt uitgegaan van voorafgaand aan de declaratie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot stand gekomen schriftelijke overeenkomsten.

Indien er geen schriftelijke overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar aanwezig is over de werkwijze rondom de afronding van de geleverde zorg, schrijft de regeling voor dat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

Dit betekent bijvoorbeeld dat voor dertien minuten zorg geleverd, vijftien minuten worden gedeclareerd en voor zes uur en twaalf minuten zorg geleverd, wordt zes uur en tien minuten gedeclareerd. De toeslag in verband met chronische beademing betreft een vergoeding voor de extra middelen en de aanwezigheid van extra daartoe specifiek geschoold personeel, noodzakelijk voor het opvangen van calamiteiten die zich tijdens en als gevolg van de chronische beademing kunnen voordoen.

Daarnaast bevat de toeslag een vergoeding voor de materiele kosten toegediende zuurstof voor de chronische beademing. De toeslag is van toepassing voor iedere dag dat de patiënt gebruik maakt van beademing dus ook gedeeltelijk gebruik: Wanneer er sprake is van afbouw van beademing tot volledig stoppen van beademing, is de toeslag van toepassing is voor de dagen dat er gedeeltelijk gebruik is gemaakt van beademing.

Lid 1 onder m punt 7: Er is geen nieuwe verwijzing van een eerstelijnszorgaanbieder nodig op het moment dat het in het kader van de behandeling van de patiënt noodzakelijk is om de patiënt structureel terug te laten komen bij het specialisme. De patiënt is dus nog niet uitbehandeld bij het specialisme.

Lid 1 onder m punt 8: Dit type verwijzer kan ook worden gebruikt voor een verwijzer uit het buitenland die geen AGB-code heeft en bij verwijzing door het RIVM voor een vervolgonderzoek naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek darmkanker.

Lid 1 onder r: Over het vermelden van de uitvoerder bij de zorgactiviteit kunnen in het kader van taakherschikking lokale afspraken worden gemaakt. Voor een selectie van de zorgaanbieders geldt vanaf 1 januari een verplichting om de AGB-code te registreren bij declaratie. Hierbij dient de volledige zorgverleners AGB-code te worden geregistreerd 8 posities, zoals uitgegeven door Vektis.

Lid 1 sub m: Het voorgaande betekent dat, als het te declareren geneesmiddel beschikbaar is als generiek geneesmiddel dezelfde werkzame stof , de zorgaanbieder ook een indicatie behorend bij generiek 1 als on-label mag vermelden op de factuur bij de declaratie van generiek 2, mits dit de indicatie is waarvoor het geneesmiddel aan de patiënt wordt verstrekt.

Het is de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders om een nog niet in de G-standaard opgenomen off-label indicatie aan te melden als off-label indicatie bij het CIBG. Indien een patiënt en een zorgaanbieder gezamenlijk een privacyverklaring als bedoeld in bijlage 9 van deze regeling hebben ondertekend, ontslaat dit de zorgaanbieder niet van de verplichting de betreffende zorgactiviteit en of indicatie s , tezamen met een kopie van de ondertekende privacyverklaring, in zijn informatiesysteem vast te leggen te registreren.

Deze registratieverplichting geldt voor een periode van ten minste vijf jaar. De zorgaanbieder is gedurende deze periode verplicht de privacyverklaring op eerste verzoek van de zorgverzekeraar in diens bezit te stellen. De onderdelen die in deze bepalingen worden genoemd vormen de onderdelen zoals opgenomen in het sjabloon. Zorgverleners kunnen het sjabloon letterlijk overnemen maar zijn daartoe niet verplicht. Het gaat erom dat de prijslijst de in het sjabloon genoemde onderdelen op een transparante wijze weergeeft.

Onder wijzigingen in de bedrijfsvoering vallen onder andere wijzigingen in NAW-gegevens, KvK-inschrijving, et cetera. Deze bijlage is als losse bijlage Excel te downloaden via de website www. Deze bijlage geeft een overzicht van alle dbc-zorgproducten met een unieke code, bijbehorende consumenten omschrijving en ingedeeld in segmenten. Deze bijlage geeft een overzicht van de geldende typeringslijsten per AGB-specialismecode.

Deze bijlage geeft een overzicht van de geldende zorgactiviteiten met een unieke code en een bijbehorende consumenten omschrijving. Deze bijlage geeft een overzicht van alle overige zorgproducten ingedeeld in segmenten.

Deze bijlage geeft een overzicht van alle afsluitregels. Deze bijlage geeft een overzicht van de combinaties van de aard van het materiaal en de ingreep die de basisdeclaraties voor pathologie bepalen. Deze bijlage is als losse bijlage Pdf te downloaden via de website www. Bijlage 10 Overzicht dbc-zorgproducten op nota. Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties draagt bij aan de kwaliteitsverbetering van wet- en regelgevingsprocessen. Zoeken op tekst Zoeken. Hoofdnavigatie Home Zoeken Zorgsectoren Collecties.

Reikwijdte Deze regeling is van toepassing op instellingen voor medisch-specialistische zorg met uitzondering van sanatoria , audiologische centra, trombosediensten, instellingen voor erfelijkheidsadvisering en instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Doel van de regeling In deze regeling legt de NZa regels vast die zorgaanbieders die op grond van artikel 1 onder de reikwijdte van deze regeling vallen in acht moeten nemen bij het leveren en registreren van prestaties en tarieven van medisch-specialistische zorg, audiologische zorg, trombosezorg, zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering, geriatrische revalidatiezorg en mondzorg zoals kaakchirurgen die bieden.